کد در ایران آنلاین: ۲۵۶

تعداد نمایش: ۳۲

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۶
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۲۲۶

تعداد نمایش: ۳۳

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۶
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۲۹۰

تعداد نمایش: ۳۸

مهلت ارسال مدارک: ۱۰روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۲۸۷

تعداد نمایش: ۵۲

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۰۹/۰۲
استان برگزاری: خراسان رضوی

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…

فهرست