کد در ایران آنلاین:

تعداد نمایش: ۱۰

مهلت ارسال مدارک:
استان برگزاری:
کد در ایران آنلاین:

تعداد نمایش: ۱۳

مهلت ارسال مدارک:
استان برگزاری: خوزستان
کد در ایران آنلاین:

تعداد نمایش: ۲۳

مهلت ارسال مدارک: ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم  
استان برگزاری:

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…

فهرست